Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων
(Cyber Insurance)

Ασφάλιση για διαδικτυακούς κινδύνους (Cyber Insurance)

Αυτό έχει δηλώσει ο Kenvin Mitnick, ο πιο διάσημος hacker, αποτυπώνοντας το μέγεθος του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις. Η εμπειρία έχει δείξει πως καμία επιχείρηση δεν είναι απόλυτα οχυρωμένη καθώς οι Hackers εντοπίζουν τα πια αδύναμα σημεία για να εισέλθουν και να καταλάβουν τα συστήματα οργανισμών.

Η ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων λειτουργεί σαν δικλείδα ασφαλείας και θωρακίζει την επιχείρηση ενώ αναβαθμίζει το status της επιχείρησής μας για νέες συνεργασίες καθώς η cyber ασφάλιση αποτελεί το πλέον σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν που δείχνει υπευθυνότητα της διοίκησης προς τους συνεργάτες και πελάτες της. Μάλιστα,στις μέρες μας η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού ασφάλισης για διαδικτυακούς κινδύνους αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση για την σύναψη συνεργασίας με πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών.


Πώς μπορεί να επηρεάσει έναν οργανισμό μία επίθεση από hackers

Η επίθεση στα συστήματα μίας εταιρείας μπορεί να την επηρεάσει πολυεπίπεδα. Από επιθέσεις τύπου Ransomware & CyberExtortion (κακόβουλα λογισμικά όπου απειλούν για τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ή κλειδώνουν τα συστήματα της επιχείρησης μέχρι να δοθούν λύτρα), μέχρι μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα, πλαστοπροσωπίες, διαρροή δεδομένων πελατών και διακοπή εργασιών. Οι οικονομικές επιπτώσεις, βέβαια, που μπορεί να υποστεί ένας οργανισμός ενδέχεται να είναι ακόμα και καθοριστικές για τη συνέχειά του.


Οι hackers χτυπούν μόνο τους μεγάλους οργανισμούς;

Η εμπειρία και η καταγραφή υποθέσεων δείχνει πως οι hackers χτυπούν όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριοποίησης. Για να οχυρωθεί μια επιχείρηση στο βέλτιστο βαθμό πρέπει να σκέφτεται όχι το εάν αλλά το πότε ενδέχεται να μπει στο στόχαστρο κυβερνοεγκληματιών και να λάβει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας των πληροφοριακών της συστημάτων σε συνδυασμό με την ασφάλιση αυτών και της μετακύλισης των σχετικών κινδύνων μέσω ενός ασφαλιστικού προϊόντος cyber insurance.


Ποιες επιχειρήσεις καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν ευρύτατο φάσμα επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις που έχουμε καλύψει με ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης, τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ, μεταφορών, αποθήκευσης προϊόντων, δικηγορικών, λογιστικών, μηχανικών και αρχιτεκτονικών γραφείων. 

Στην Imperial Ιnsurance έχουμε εξειδικευμένους συνεργάτες που μπορούν βάσει της μελέτης αναγκών και των ειδικών ελέγχων που γίνονται να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για εσάς.


Τι προσφέρει η ασφάλιση cyber insurance στις επιχειρήσεις

Στην περίπτωση των διαδικτυακών κινδύνων ο ασφαλιστής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη θωράκιση της επιχείρησης σε συμβουλευτικό επίπεδο πριν την επέλευση του κινδύνου όσο και στη διαχείριση της κρίσης που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση όταν ο κίνδυνος επέλθει.


Οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων cyber insurance καλύπτουν:

  • Τις οικονομικές επιπτώσεις από την απώλεια ή τη διαρροή δεδομένων πελατών και τις ενδεχόμενες αξιώσεις από τρίτους.
  • Πρόστιμα που θα επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βάσει όσων ορίζονται στον GDPR.
  • Την απώλεια εσόδων από την επίθεση και την ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας της εταιρείας.
  • Αποζημιώσεις και έξοδα σε σχέση με την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. Κάλυψη αστικής ευθύνης της εταιρείας έναντι τρίτων των οποίων τα στοιχεία διέρρευσαν στο διαδίκτυο.
  • Συμβάλλει σημαντικά στην περίπτωση επίθεσης με απαίτηση λύτρων και στην κάλυψη των αναγκαίων εξόδων που θα προκύψουν – όπως έξοδα νομικών και ειδικών στη διαπραγμάτευση σε περίπτωση απειλής & εκβιασμού.
  • Τεχνικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης διαδικτυακών κινδύνων για την επαναφορά των πραγμάτων στην προγενέστερη κατάσταση
  • Κάλυψη εξόδων ανάκτησης δεδομένων.
  • Έξοδα αποκατάστασης της φήμης της επιχείρησης και διαχείρισης της κατάστασης μετά την επέλευση περιστατικού.


Από ποιους παράγοντες καθορίζεται το κόστος ασφάλισης για Cyber Insurance

Το κόστος ενός συμβολαίου διαδικτυακών κινδύνων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, τις δραστηριότητες αυτής καθώς και το είδος της επιχείρησης και το ύψος του κεφαλαίου που επιθυμεί να ασφαλιστεί ο επιχειρηματίας.

Επίσης, για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων λαμβάνονται υπόψη τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η επιχείρηση (antivirus,firewall ,server) καθώς και αν η επιχείρηση διατηρεί και επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – όπως ιατρικά έγγραφα, έγγραφα τραπεζικών λογαριασμών/καρτών, αν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).


Τι πρέπει να ξέρετε για τον GDPR

O GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018 στην ΕΕ και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών. Ο Κανονισμός απαιτεί από τις εταιρείες και τους οργανισμούς να λάβουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε δημόσιος οργανισμός ή επιχείρηση οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων των πελατών του. Τα κενά ασφαλείας στις επιχειρήσεις οδηγούν σε βαρύτατα πρόστιμα, καθώς σε περιπτώσεις παράβασης βασικών διατάξεων του Κανονισμού προβλέπονται πρόστιμα της τάξης των 20.000.000 ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου των επιχειρήσεων, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Σε περίπτωση παραβίασης ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να ενημερώσει αμελλητί μόλις αντιληφθεί το συμβάν τον υπεύθυνο επεξεργασίας, που οφείλει, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος να γνωστοποιήσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή. Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. Όταν η παραβίαση δεδομένων χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, πρέπει να ενημερώνεται και ο πελάτης.

Στην περίπτωση των διαδικτυακών κινδύνων ο ασφαλιστής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη θωράκιση της επιχείρησης σε συμβουλευτικό επίπεδο πριν την επέλευση του κινδύνου όσο και στη διαχείριση της κρίσης που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση όταν ο κίνδυνος επέλθει.O GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018 στην ΕΕ και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών. Ο Κανονισμός απαιτεί από τις εταιρείες και τους οργανισμούς να λάβουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.