Search
Close this search box.
imperial logo

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Επαγγελματικής
& Γενικής Αστικής Ευθύνης

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Κάθε επαγγελματίας μπορεί στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του να υποπέσει σε λάθη ή παραλείψεις που θα ζημιώσουν τρίτους. Σε πολλές περιπτώσεις όπως η μελέτη ενός μηχανικού, οι ενέργειες ενός γιατρού ή η αμέλεια ενός λογιστή ή ενός τεχνικού ασφαλείας οδήγησαν σε πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες και οι επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αποζημιώσεις υπέρ τρίτων.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες να διασφαλίσουν ότι δεν θα διακυβευτεί η προσωπική τους περιουσία,  σε περίπτωση που άθελα τους ζημιώσουν κάποιον τρίτο, αλλά και για να έχουν τη δυνατότητα να αποζημιώσουν τους πελάτες τους, μπορούν  να προνοήσουν για την ασφαλιστική τους κάλυψη με ένα συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αφορά την νομική και οικονομική κάλυψη από Ασφαλιστική εταιρεία των αξιώσεων Εργοδότη ή Τρίτου που προβάλλονται εις βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες για ενδεχόμενη ζημία από λάθος ή παράλειψη του στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

 Η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τη φήμη σας και να διαχειριστείτε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση έχοντας την τεχνική και οικονομική υποστήριξη για πιθανές απαιτήσεις που  αναγγελθούν εναντίον σας. Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου και ζητείται ως αναγκαίο στοιχείο πλέον από πάρα πολλές εταιρείες ως ένα δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των συνεργατών τους είτε αφορά συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες , subcontractors/ υπεργολάβους ή επιχειρήσεις . Επίσης στην σύγχρονη εποχή υφίστανται όλο και περισσότερα επαγγέλματα τα οποία για την άδεια εκτέλεσής τους υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

Στην Imperial Insurance θα βρείτε σε αυτό το πεδίο έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, που θα σας κατευθύνει σωστά την κρίσιμη στιγμή και θα είναι δίπλα σας σε οτιδήποτε και αν συμβεί.

 

Τι καλύπτει η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Η επαγγελματική αστική ευθύνη καλύπτει τον επαγγελματία για το θάνατο, τη σωματική βλάβη καθώς και τις υλικές και γενικότερα οικονομικές ζημίες που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του εξ αιτίας αμέλειας, λάθους ή παράλειψης. Σαν τρίτοι δεν νοούνται μόνο οι πελάτες αλλά και οι συνεργάτες, οι εργοδότες καθώς και οι υπεργολάβοι και τρίτα πρόσωπα. Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν πολλά προγράμματα που διαφοροποιούνται ως προς τις καλύψεις.

Ενδεικτικά μπορούν να καλυφθούν από ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης τα ακόλουθα :

 • Έξοδα διερεύνησης και εξακρίβωσης του συμβάντος καθώς και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης, που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο συμβιβασμό όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για οικονομική ζημία που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του.
 • Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημία Εργοδότη ή Τρίτου.
 • Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο.
 • Απώλεια Εγγράφων
 • Δυσφήμιση Εταιρείας
 • Απιστία Υπαλλήλων

 


Για ποιες ειδικότητες υφίστανται ασφαλιστικές λύσεις

Οι ασφαλιστικές καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Αστική Ευθύνη Γιατρού
 • Αστική Ευθύνη Εταιρίας Αποθήκευσης
 • Αστική Ευθύνη Εταιρίας Παραγωγής Τροφίμων
 • Αστική Ευθύνη Τεχνικού Ασφαλείας
 • Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητή
 • Αστική Ευθύνη Δικηγόρου
 • Αστική Ευθύνη IT consultants
 • Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού
 • Αστική Ευθύνη Νηπιαγωγείων – Παιδικών Σταθμών
 • Αστική Ευθύνη Αρχιτέκτονα/ Πολιτικού Μηχανικού
 • Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου
 • Αστική Ευθύνη Υδραυλικού
 • Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Αστική Ευθύνη ΚΤΕΟ
 • Αστική Ευθύνη για Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Αστικής Ευθύνη για Υπηρεσίες Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη γυμναστηρίων και αθλητικών χώρων

 

Γενική Αστική Ευθύνη

Ποιες καλύψεις έχουν τα συμβόλαια:

 • Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου
 • Αστική Ευθύνη από χρήση εσωτερικών μεταφορικών μέσων
 • Τροφική Δηλητηρίαση
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου
 • Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση
 • Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
 • Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων (προσωπικού και φορτίου) και ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Πτώση φωτεινών επιγραφών
 • Αστική Ευθύνη Συνεπεία Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων
 • Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

 

Αξιώσεις εκατομμυρίων

Οι αξιώσεις σε μία περίπτωση αστικής επαγγελματικής ευθύνης  μπορεί να κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες μέχρι και εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που πολλές επιχειρήσεις θέτουν σαν προϋπόθεση για τη συνεργασία την ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης.

Ειδικά σε ιατρικές περιπτώσεις, που κατά καιρούς δημοσιεύονται δικαστικές αποφάσεις για ιατρικά λάθη, οι αποζημιώσεις ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, βαραίνοντας τόσο τα νοσοκομειακά ιδρύματα όσο και τους γιατρούς. Επίσης σε περιπτώσεις υπεργολαβιών , Οι υπεργολάβοι μπορεί να μην επιδεικνύουν την απαιτούμενη επιμέλεια και μπορεί να μην έχουν καν δική τους κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης. Επομένως είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι επαγγελματίες από ζημίες οικονομικής φύσεως και φήμης εκ της ευθύνης του προστήσαντος, η οποία τους βαραίνει, όταν αναθέτουν έργα σε υπεργολάβους. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και στην περίπτωση χρήσης προσωρινού προσωπικού όπου δεν είναι πάντα εύκολο να διασφαλίσει κανείς την ποιότητα των παρεχόμενών υπηρεσιών από τους εργαζόμενους αυτούς με αποτέλεσμα η δυσαρέσκεια πελατών να οδηγήσει σε απαιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ασφάλιση επαγγελματικής και γενικής αστικής ευθύνης έχει καταστεί ένα από τα πιο δημοφιλή ασφαλιστικά προϊόντα.

Αποτελεί την πρώτη επιλογή για  επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προκειμένου να είναι πλήρως καλυμμένοι έναντι απαιτήσεων τρίτων. Επιπροσθέτως, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, δείγμα υψηλής επαγγελματικής συνείδησης και υπευθυνότητας της εκάστοτε επιχείρησης και του κάθε επαγγελματία, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον.

 

Δικηγορικές αμοιβές

Στα συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης προβλέπεται και η κάλυψη δαπανών που αφορούν δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό για τα έξοδα αυτά. Ενημερωθείτε από την Imperial για το τι ακριβώς αναφέρεται στο συμβόλαιό σας και αν προϋποθέτει την ενημέρωση της ασφαλιστικής ή την συμμετοχή της στο συνήγορο που θα επιλέξετε.

 


Όρια κάλυψης

Σημαντική παράμετρος του συμβολαίου σας που επηρεάζει και την τιμολόγησή του είναι τα όρια κάλυψης του ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης, δηλαδή το ποσό ανά συμβάν και ανά έτος μέχρι το οποίο καλύπτεστε ασφαλιστικά αν χρειαστεί να αποζημιώσετε κάποιον τρίτο για τη βλάβη που του προκαλέσατε.

Στην Imperial θα σας εξηγήσουμε κάθε τι σημαντικό και θα δημιουργήσουμε ένα συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους για να γνωρίζετε εξαρχής τις καλύψεις σας και τις υποχρεώσεις σας έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας. 

Η ποικιλία των προγραμμάτων μάς δίνει την ευελιξία να σας παρέχουμε λύσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Ο σύμβουλός μας θα σας προτείνει τα όρια που ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση και θα σας εξασφαλίσει τη βέλτιστη λύση.

 

Ζητήστε προσφορά

Χρησιμοποιώντας την φόρμα μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, ή να ζητήσετε προσφορά από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Για εμάς η εξυπηρέτησή σας είναι πάνω απ΄όλα.

Ασφαλίσου Online