Search
Close this search box.
imperial logo

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία μας ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Λεωφ. Συγγρού 253 Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17122 τηλ. 210 9426352 E-mail: imperial@imperial.gr είναι ένας ανεξάρτητος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εξειδικευμένος στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης περιουσίας, ζωής, αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, διαχείρισης κινδύνων κλπ. Όραμά μας είναι να σας προσφέρουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με τη γνώση που διαθέτουμε στην ελληνική αλλά κι την διεθνή ασφαλιστική αγορά, καθώς συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ελληνικές και αλλοδαπές. Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας μας.

Με την ιδιότητά μας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σχεδιάσουμε και σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα Περιουσίας | Αυτοκινήτων | Μεταφορών | Γενικής Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης | Ζωής-Υγείας-Ομαδικές και Συντάξεως | | Νομικής Προστασίας και Βοήθειας | Σκαφών Πλοίων & Αστικής Ευθύνης Σκαφών | Ευθύνης Διευθυντών Επιχειρήσεων | Λαθών και Παραλείψεων | Ακύρωσης Εκδηλώσεων | Τεχνικών Έργων και Έργων Τέχνης | Μηχανολογίας, C.A.R, E.A.R | Διαχείριση Κινδύνων | Ασφαλιστικές Συμβουλές.

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με υπευθυνότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (ΓΚΠΔ Ε.Ε. 2016/679) και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας, έχει ορίσει Υ.πεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιοδήποτε για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Συγγρού 253 Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17122 τηλ. 2109426352 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection[@]imperial.gr

 

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, απλά και ειδικά (ευαίσθητα, όπως δεδομένα υγείας) απευθείας από εσάς, όταν συμπληρώνετε μία φόρμα ή αίτηση για προσφορά ασφάλισης και τα επεξεργαζόμαστε με αποκλειστικό σκοπό να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα για την παροχή ασφαλιστικών συμβουλών, το σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων και διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με μία από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες που σας προτείνουμε. Η νομική βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία των ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΜ: 094029619 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡ ΕΕΑ: 307979 Γ.Ε.ΜΗ: 122034703000 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟY 253, Ν. ΣΜYΡΝΗ, Τ.Κ. 171 22 253, SIGROU AVE., 171 22 ATHENS, GREECE Τ. +30 210 9426355 F. +30 210 9426202 WWW.IMPERIAL.GR E-MAIL: IMPERIAL@IMPERIAL.GR δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας και η εκτέλεση σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄και β΄, 9 παρ. 2 α΄). Εφ΄ όσον συμφωνήσετε, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (E- mail) για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις δράσεις της εταιρείας μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 εδ.α΄).

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Τα δεδομένα σας, διαβιβάζουμε προς τις ασφαλιστικές εταιρείες ή μεσίτες ασφαλίσεων, εφόσον συμφωνήσετε να προχωρήσουμε στην έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 


Τα δεδομένα σας επίσης θα καταστούν προσιτά στο προσωπικό της εταιρείας μας που είναι εξουσιοδοτημένο να διαχειρίζεται τα σχετικά αιτήματα ή που εκτελεί διοικητικά και λοιπά επιβοηθητικά καθήκοντα. Επίσης τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από τρίτα μέρη, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία μας παρέχουν, ως Εκτελούντες την επεξεργασία, υπηρεσίες όπως λογιστικές υπηρεσίες και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων. 


Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και προστατευμένα από παράνομη επεξεργασία, από τυχαία ή δόλια απώλεια και καταστροφή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητάς μας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής τους. Έχουμε υιοθετήσει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας, πολιτικές και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων καθώς επίσης έχουμε εκπαιδεύσει τε στελέχη και το προσωπικό μας για την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και απορρήτου των δεδομένων. Όλο το προσωπικό μας δεσμεύεται με σύμφωνα εμπιστευτικότητας για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων σας, και όλοι οι τρίτοι που μας παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, δεσμεύονται με ειδικές Συμβάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας οι οποίες εξασφαλίζουν το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο ασφαλείας κατά την επεξεργασία. 


Πέραν των ανωτέρω ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε εκτέλεση νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων σε κυβερνητικά όργανα και Αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές).


Πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Όταν συμπληρώσετε μία αίτηση προσφοράς ασφάλισης (οχήματος, κατοικίας, σκάφους, υγείας κλπ.) τα δεδομένα σας διατηρούμε για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Σε περίπτωση που προχωρήσουμε στην έκδοση οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ το εκάστοτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών από τη λήξη του και εφόσον δεν υφίστανται νομικοί ή φορολογικοί λόγοι και υποχρεώσεις που να επιβάλουν την διατήρησή τους για περισσότερο χρόνο.


Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Γενικά δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες. Εάν χρειαστεί να το κάνουμε (επειδή π.χ. είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή για την παροχή υπηρεσιών cloud computing) αυτό θα γίνει μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 44-49 ΓΚΠΔ.


Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο Ε-mail dataprotection[@]imperial.gr , την ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα που εμφανίζονται στην παράγραφο (1) της παρούσας ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ δηλαδή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (όπου επιτρέπεται), περιορισμού της επεξεργασίας. Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων σας που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.dpa.gr/


Με εκτίμηση 

IΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ιούνιος 2021